KILEEME – Lyrics

NOTE

Play the audio and follow the lyrics along; they go together. 

LYRICS

Intro

Uuuh! Wìrdzə̀m wáa yen a kileémé!

Verse

Watch where you stand,
Where you land,
Look then you leap.

Watch for the band,
Hold the hand,
Then you can leap.

Bridge

It is dangerous! – Eyah Eyah Eeh! 
So dangerous! – Eyah Eeh!
Watch out, it is dangerous! – Eyah Eyah Eeh!
So dangerous! – Eyah Eeh!

Refrain

Ah! Wìrdzə̀m wáa yen a kileémé! Kileémé! 
Ji wìrdzə̀m wáa yen a kileémé!
Wìrdzə̀m wáa yen a kileémé! Kileémé!
Ji wìrdzə̀m wáa yen a kileémé!

Transition

Á kuumé Nyùy mà!

Eyah Eyah Eeh!

Verse

Tír fə́r oo! 
Ku tìr fə́r oo!
Wíri sí kfə́n ji ŋguùmé sí,
kfə́r vitú vév oo.

Bridge

You see, it’s so dangerous! – Eyah Eyah Eeh! 
So dangerous! – Eyah Eeh!
Watch out, it is dangerous! – Eyah Eyah Eeh!
So dangerous! – Eyah Eeh!

Refrain

Ah! Wìrdzə̀m wáa yen a kileémé! Kileémé! 
Ji wìrdzə̀m wáa yen a kileémé!
Wìrdzə̀m wáa yen a kileémé! Kileémé!
Ji wìrdzə̀m wáa yen a kileémé!

Transition

Á kuumé Nyùy mà!
Kiŋsìn wun wón və́!

Eyah Eyah Eeh!

Refrain

Ah! Wìrdzə̀m wáa yen a kileémé! Kileémé!
Ji wìrdzə̀m wáa yen a kileémé! 
Wìrdzə̀m wáa yen a kileémé! Kileémé!
Ji wìrdzə̀m wáa yen a kileémé!

4 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *